Nabór do CKZiU "Elektryk"

Kierunki kształcenia

TECHNIK INFORMATYK

Charakterystyka zawodu

Informatyk zajmuje się nowymi technologiami w zakresie zasad gromadzenia, przekazu i przetwarzania informacji. Do najważniejszych zadań informatyka należy umiejętności tworzenia oprogramowania i znajomość specjalistycznego języka służąca do tego, zarządzanie danymi i przekazywanie ich, szyfrowanie, administrowanie systemów komputerowych, projektowanie, tworzenie i zarządzanie stronami WWW oraz znajomość teoretyczna i praktyczna sprzętu komputerowego, jego składanie i usuwanie ewentualnych usterek. Zawód ten zyskał duże znaczenie wraz z upowszechnieniem się komputerów oraz rozwojem Internetu, kiedy to informatyka stała się ważnym elementem rozwoju przemysłu czy handlu, wspomaga skuteczne zarządzanie firmą, wspiera medycynę, edukację, komunikację i wielu innych dziedzin. Ponieważ jest to jedna z najszybciej rozwijających się branż, powstało wiele specjalizacji między innymi programista, administrator sieci komputerowych, projektant stron internetowych.

ZDOBYWANE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE

Technik informatyk to zawód dla pasjonatów. Bez ciągłego treningu trudno osiągnąć efekty, dlatego bardzo ważna jest praktyka. Umiejętności praktyczne ćwiczone są w trakcie zajęć w pracowniach szkolnych wyposażonych w nowoczesny sprzęt, a także w trakcie praktyk zawodowych u pracodawców. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących znajdują się takie przedmioty informatyczne jak:

 • systemy operacyjne i sieci komputerowe
 • urządzenia techniki komputerowej
 • programowanie strukturalne i obiektowe
 • multimedia i grafika komputerowa
W CZASIE NAUKI ZDOBYWANE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE TO MIEDZY INNYMI:
 • posługiwanie się systemami operacyjnymi
 • praca w wybranych rodzajach sieci komputerowych
 • posługiwanie się wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych w stopniu pozwalającym na opanowanie umiejętności pracy z różnymi systemami
 • posługiwanie się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym
 • konfiguracja sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań
 • posługiwanie się językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL
 • projektowanie baz danych i ich oprogramowania
 • programowanie w wybranych językach, w szczególności Pascal, C++, Java
 • stosowanie metod programowania i dobór algorytmów
 • cyfrowe przetwarzanie obrazu i dźwięku
Tytuł potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu określonych w standardzie wymagań. Egzamin ten, zwany również egzaminem zawodowym, jest egzaminem zewnętrznym. Umożliwia on uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez instytucje zewnętrzne, funkcjonujące niezależnie od systemu kształcenia.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwenci technikum Informatycznego mogą szukać pracy w różnorodnych firmach. Możliwości są ogromne i na pewno dużo większe niż w innych zawodach. Jest oczywiste, że informatycy znajdują zatrudnienie nie tylko w firmach informatycznych, ale mają również stanowiska w obsłudze systemów firm różnych branż. Wśród nich mogą być:

 • ośrodki obliczeniowe
 • instytucje zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego
 • firmy sprzedające sprzęt komputerowy
 • firmy instalujące oprogramowanie i sieci komputerowe
 • punkty serwisowe sprzętu komputerowego
 • wydawnictwa i drukarnie
 • studia graficzne i dźwiękowe
 • studia telewizyjne i filmowe
 • przedsiębiorstwa i instytucje korzystające z komputerów.

Absolwent technikum może również założyć własną firmę i prowadzić działalność gospodarczą w wybranym zakresie. Do typowych zadań zawodowych na stanowiskach pracy, w zależności od wybranej profesji, należą:

 • montaż, naprawa, konserwacja i obsługa serwisowa sprzętu komputerowego
 • rozbudowa i udoskonalanie zestawu komputerowego
 • testowanie i diagnozowanie sprzętu komputerowego
 • konfiguracja stanowisk komputerowych
 • tworzenie aplikacji użytkowych i programów komputerowych
 • konfiguracja i administrowanie sieciami komputerowymi
 • projektowanie i administrowanie systemami baz danych
 • cyfrowe przetwarzanie obrazu i dźwięku
MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA

W obecnych realiach, wiedza i umiejętności praktyczne mają ogromne znaczenie. Pracodawcy wymagają również wykształcenia kierunkowego. Dlatego, by zdobyć wyższe kwalifikacje warto podjąć dalszą edukację. Informatykę można studiować na politechnikach, uniwersytetach, uczelniach wyższych. W czasie studiów można zdobyć tytuł licencjata, inżyniera czy magistra informatyki. Ukończenie studiów to tak naprawdę nie koniec edukacji informatyka. Bardzo ważne są bowiem jego umiejętności, zdolność szybkiego uczenia się i wdrażania nowych zastosowań w codziennej pracy. Każdy informatyk musi przygotować się na konieczność uczestniczenia w szkoleniach i kursach dokształcających, które są nieodzownym elementem tej pracy.

PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE

Nie ma szczególnych przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w tym zawodzie. Utrudnieniem może być bardzo duża wada wzroku. W zależności od stanowiska istnieje możliwość zatrudnienia w charakterze informatyka osób niepełnosprawnych. Osoby poruszające się na wózkach mogą z powodzeniem wykonywać dostosowane do ich możliwości zadania. W niektórych pracach i przy odpowiednio dostosowanym sprzęcie informatykiem może być też osoba niedowidząca.

Film promocyjny:

Next Post

Previous Post

© 2022 Nabór do CKZiU "Elektryk"

Theme by Anders Norén