Nabór do CKZiU "Elektryk"

Kierunki kształcenia

TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK EKONOMISTA

I. CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

1. Zadania zawodowe technika ekonomisty

§ planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
§ obliczanie podatków
§ prowadzenie spraw kadrowo – płacowych
§ prowadzenie rachunkowości
§ wykonywanie analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

2. Środowisko pracy

Technik ekonomista może być zatrudniony na średnich szczeblach zarządzania:

§ w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych
§ w przedsiębiorstwach handlowych o różnych formach własności
§ w działach marketingu, zaopatrzenia, zatrudnienia, księgowości, planowania,
§ w sekretariacie
§ samodzielnie prowadzić małą firmę

3. Predyspozycje psychologiczno-fizyczne

§ dobry stan zdrowia
§ dokładność i systematyczność w działaniu
§ zdolność koncentracji i podzielność uwagi
§ umiejętność sprawnego komunikowania się
§ umiejętność pracy w zespole
§ dobra pamięć
§ otwartość na innowacje organizacyjno-techniczne
§ gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji

4. Przeciwwskazania zdrowotne

Kandydaci do technikum zobowiązani są przedstawić zaświadczenie lekarskie oceniające możliwość podjęcia nauki w zawodzie technik ekonomista. Przeciwwskazaniem może być słaby wzrok, którego nie można skorygować szkłami, słaby słuch, brak odporności fizycznej i psychicznej.

II. WARUNKI KSZTAŁCENIA

Nauka w technikum trwa 5 lata. Kształcenie zawodowe jest prowadzone w oparciu o modułowy program nauczania: nie ma podziału na zajęcia teoretyczne i praktyczne. W kształceniu modułowym występuje prymat umiejętności praktycznych nad wiedzą teoretyczną, a przygotowanie do wykonywania zawodu odbywa się głównie poprzez realizację zadań zbliżonych do tych, które są wykonywane na stanowisku pracy.

III. MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwenci, którzy osiągnęli kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista mogą podjąć pracę na wielu różnych stanowiskach, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości. Technik ekonomista może być zatrudniony w sekretariatach, działach kadr, komórkach finansowo-księgowych, działach marketingu, urzędach skarbowych, bankach. Jest to zawód dający duże możliwości zatrudnienia. Obok przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych, ekonomistów zatrudnia administracja państwowa, fundacje, zrzeszenia, firmy ubezpieczeniowe, urzędy statystyczne, firmy konsultingowe. Nasz absolwent nie musi być „budowlańcem”, aby prowadzić firmę budowlaną, ani fryzjerem, by otworzyć zakład fryzjerski. Ale musi umieć zorganizować przedsiębiorstwo i nim zarządzać. Tak więc po technikum ekonomicznym możesz również zostać przedsiębiorcą i mieć własną firmę!

IV. MOŻLIWOŚĆ DALSZEGO KSZTAŁCENIA

Absolwenci, którzy zdali egzamin maturalny mogą kontynuować naukę w systemie dziennym lub zaocznym na studiach różnych kierunków. Absolwent, który uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych”.

Next Post

Previous Post

© 2022 Nabór do CKZiU "Elektryk"

Theme by Anders Norén