Nabór do CKZiU "Elektryk"

Kierunki kształcenia

REGULAMIN

Regulamin Rekrutacji Kandydatów do klas pierwszych
CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli na rok szkolny 2023/2024

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431).
Zarządzenie nr 14/2023 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024

§ 1

 1. Rekrutacja dotyczy rekrutacji do Szkół CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli:

  Technikum im. Włodzimierza Krukowskiego – nauka trwa 5 lat

  Liceum Ogólnokształcącego im. Włodzimierza Krukowskiego – nauka trwa 4 lata

  Do klasy I oddziału przygotowania wojskowego w publicznej szkole ponadpodstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy:
  1/ spełniają warunki , o których mowa w art. 134 ust, 1 Prawo oświatowe;
  2/ posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
  3/ posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły;
  4/ uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej przeprowadzonych na warunkach ustalonych przez rade pedagogiczna.

  Branżowej Szkoły I Stopnia – nauka trwa 3 lata

  O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej.

 2. Rekrutacja do szkół przeprowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego.
 3. Kandydaci zobowiązani są do przestrzegania ustalonych terminów określonych
  w harmonogramie rekrutacji oraz śledzenia na bieżąco informacji pojawiających się w systemie.

§ 2

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną.
 2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna
  a/ opracowuje regulamin rekrutacji,
  b/sporządza listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz sporządza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
  c/ podaje informację o wolnych miejscach w szkole,
  d/ sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego.
 3. Dyrektor CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli ustala obowiązkowe zajęcia edukacyjne wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
  język polski
  matematyka
  język obcy
  w Liceum Ogólnokształcącym(mundurowe) punktowany przedmiot: historia.
  w Technikum punktowany będzie wybrany przedmiot z: fizyka, chemia, biologia, geografia.
  w Branżowej Szkole I Stopnia punktowany będzie wybrany przedmiot : fizyka, chemia, biologia, geografia. 

§ 3

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyjęcie (wydrukowany z systemu) potwierdzony podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna.
 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.
 3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych wymagane jest w Technikum. Do Liceum Ogólnokształcącego (mundurowe – OPW) przyjmowani są kandydaci posiadający bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 4. Fotografię (30×42) podpisaną na odwrocie.
 5. Karta zdrowia.

§ 4

Zasady rekrutacji kandydatów

 1. Kandydaci do klas pierwszych CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli składają w sekretariacie szkoły wnioski wydrukowane z Systemu podpisane przez kandydata i rodzica lub opiekuna prawnego.
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły w terminie określonym w haromonogramie składają potwierdzone kserokopie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i kserokopie zaświadczenia o wynikach egzaminu poświadczone przez dyrektora szkoły, do której uczęszczał kandydat.
 3. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły składa oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki
  w danej szkole przez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu.
 4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust.3 niż liczba wolnych miejsc
  w szkole, brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  a) wyniki egzaminu ósmoklasisty,
  b) oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz wybranego przedmiotu
  z: historii, fizyka, chemia, biologia, geografia.
  c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
  d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
  – uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych
  o zasięgu ponadwojewódzkim lub międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim,
  – osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
  w szczególności
  w formie wolontariatu.
 5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów
  z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym brane są również pod uwagę następujące kryteria:
  – wielodzietność rodziny kandydata,
  – niepełnosprawność kandydata,
  – niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  – niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  – niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  – samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  – objęcie kandydata pieczą zastępczą.

§ 5

Zasady punktacji w postępowaniu rekrutacyjnym:

 1. Maksymalna suma uzyskanych punków dla kandydatów do szkoły ponadpodstawowej wynosi 200, na co składa się maksymalnie 100 punków uzyskanych za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i szczególne osiągnięcia oraz 100 punktów za egzamin ósmoklasisty.
 2. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkurów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.
 3. W przypadku przeliczania na punkty wyników z egzaminu ósmoklasisty wynik przedstawiony w procentach z:
  języka polskiego: 100% x 0,35 = 35 punktów,
  matematyki: 100% x 0,35 = 35 punktów,
  języka obcego: 100% x 0,30 = 30 punktów.
 4. Za uzyskane oceny na świadectwie szkoły podstawowej z punktowanych przedmiotów przyznaje się:
  celujący 18 punktów
  bardzo dobry 17 punktów
  dobry 14 punktów
  dostateczny 8 punktów
  dopuszczający 2 punkty
 5. Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem – 7 punktów.
 6. Punkty za osiągnięcia.
  1/ Za szczególne osiągnięcia kandydata w konkursach przedmiotowych, tematycznych, interdyscyplinarnych lub zawodach sportowych przyznaje się kandydatowi dodatkowe punkty:
  a) w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty na podstawie zawartych porozumień:
  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.,
  b) w zawodach wiedzy będącym konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim:
  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
  tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – 7 pkt.
  tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – 5 pkt.
  c) w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.,
  d) w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim prrzeprowadznych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.6 ustawy o systemie oświaty za uzyskanie:
  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – 7 pkt.
  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
  tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – 5 pkt.
  e) w innych zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, za uzyskanie wysokiego miejsca na szczeblu:
  międzynarodowym – 4 pkt.
  krajowym – 3 pkt.
  wojewódzkim – 2 pkt.
  powiatowym – 1 pkt.
  2) W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów i na takim samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie w tych zawodach, a maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
  3) Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 7. Za aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
  6. W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
  a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
  celującym przyznaje się po 35 punktów,
  bardzo dobrym przyznaje się po 30 punktów,
  dobrym przyznaje się po 25 punktów
  dostatecznym przyznaje się po 15 punktów,
  dopuszczającym przyznaje się po 10 punktów;
  b) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
  celującym przyznaje się po 30 punktów,
  bardzo dobrym przyznaje się po 25 punktów,
  dobrym przyznaje się po 20 punktów,
  dostatecznym przyznaje się po 10 punktów,
  dopuszczającym przyznaje się po 5 punkty.
 8. W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 6, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

§ 6

Procedura odwoławcza

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły CKZiU „Elektryk”.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem.
 3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do Dyrektora CKZiU „Elektryk” odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor CKZiU „Elektryk” rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

§ 7

Informacje dla kandydata

 1. Kandydaci zakładają swoje indywidualne konta oraz drukują podania (podpisane przez siebie oraz rodzica/prawnego opiekuna).
 2. Wydrukowany i podpisany wniosek oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie składają w punkcie naboru szkoły pierwszego wyboru. Kandydaci otrzymują potwierdzenie złożenia podania.
 3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji danych zapisanych w elektronicznym systemie rekrutacji z danymi zawartymi we wniosku złożonym w szkole pierwszego wyboru.
 4. W wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji terminie Kandydat ma możliwość modyfikacji danych.
  W przypadku dokonania zmiany preferencji kandydaci ponownie drukują podania i składają je w punkcie naboru szkoły pierwszego wyboru. Niezłożenie podania powoduje skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych i odrzucenie go w dalszym etapie postępowania rekrutacyjnego.
 5. Dostarczenie dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata. Kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru oryginały lub kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, poświadczone za zgodność z oryginałem przez Dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył.
 6. Szkolna Komisja Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji danych.
 7. Szkolna Komisja Rekrutacyjna publikuje listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia na rok szkolny 2023/2024
 8. Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024.
 9. W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował Dyrektor szkoły.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Liczbę kandydatów przyjętych określa Dyrektor szkoły wraz ze Szkolną Komisją Rekrutacyjną w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 2. W sprawach dotyczących rekrutacji nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.

© 2024 Nabór do CKZiU "Elektryk"

Theme by Anders Norén