Nabór do CKZiU "Elektryk"

Kierunki kształcenia

TECHNIK ELEKTRYK

Opis pracy w zawodzie technik elektryk

Typowe stanowiska pracy

Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk mogą być zatrudnieni: w elektrowniach, zakładach energetycznych, zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego, transportu wodnego i kolejowego, zakładach, gospodarki komunalnej, przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących, maszyny oraz urządzenia elektroenergetyczne, zakładach usługowych naprawiających maszyny elektryczne, urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku, biurach projektowych oraz placówkach zajmujących się dystrybucją, maszyn i urządzeń elektroenergetycznych, między innymi na stanowiskach: mistrzów, technologów, techników laborantów lub techników do spraw pomiarów, konserwatorów urządzeń i sprzętu, mistrzów, kierowników zmiany przy montażu, instalowaniu, konserwacji i obsługiwaniu przemysłowych urządzeń i sieci elektroenergetycznych, kierowników do spraw gospodarki elektroenergetycznej w średnich i małych zakładach przemysłowych, elektryków dyżurnych, asystentów projektantów w biurach projektowych i konstrukcyjnych, specjalistów do spraw kontroli technicznej w zakładach produkcyjnych, specjalistów do spraw dystrybucji i serwisu urządzeń elektrycznych.

Zadania zawodowe

Do typowych zadań zawodowych technika elektryka należy wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji i eksploatacji oraz interpretowanie wyników pomiarów, wykonywanie instalacji elektrycznych oraz przeprowadzanie badań eksploatacyjnych tych instalacji, dobieranie, użytkowanie, instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej, instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie układów energoelektronicznych oraz dokonywanie prostych napraw, diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych, stosowanie skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwać, przeciążeń i przepięć, dobieranie, instalowanie i sprawdzanie środków ochrony przeciwporażeniowej, planowanie i nadzorowanie ruchu sieci elektroenergetycznej, prowadzenie budowy i eksploatacji linii napowietrznych i kablowych, prowadzenie racjonalnej gospodarki elektroenergetycznej, wykonywanie kalkulacji ekonomicznej wykonywanych prac, organizowanie stanowisk pracy, udział w pracach zespołów projektowych.

Umiejętności zawodowe

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent szkoły powinien umieć dobierać i obrabiać materiały stosowane w elektrotechnice, odczytywać schematy ideowe, montażowe oraz rysunki techniczne elementów konstrukcyjnych, wykonywać połączenia elementów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych, projektować proste układy elektryczne, dokonywać pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz interpretować otrzymane wyniki, diagnozować stan elementów, układów i urządzeń elektrycznych, oceniać i kwalifikować prace montażowe, konserwacyjne i naprawcze, wykonywać instalacje elektryczne i elektroenergetyczne, wykonywać badania eksploatacyjne instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, dobierać, instalować, użytkować i obsługiwać maszyny i urządzenia elektryczne oraz aparaturę sterującą i pomiarową, wykonywać badania urządzeń w procesie produkcji i eksploatacji oraz dokonywać prostych napraw, instalować, użytkować i obsługiwać układy energoelektroniczne oraz dokonywać prostych napraw, stosować skuteczną ochronę urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć, dobierać, instalować i sprawdzać środki ochrony przeciwporażeniowej, prowadzić racjonalną gospodarkę energetyczną, posługiwać się komputerowym oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym w zakresie niezbędnym do wykonywanej pracy, korzystać z literatury technicznej ze szczególnym uwzględnieniem norm, katalogów, poradników oraz przepisów budowy
i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, korzystać z elektronicznych źródeł informacji, w tym także w językach obcych, organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, udzielać pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w wypadku przy pracy ze szczególnym uwzględnieniem porażeń prądem elektrycznym, posługiwać się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi, korzystać ze źródeł wiedzy ekonomicznej i prawnej, komunikować się, wyszukiwać i przetwarzać informacje, poszukiwać aktywnie pracy i prezentować swoje umiejętności, samodzielnie rozwiązywać problemy i podejmować decyzje, akceptować zmiany i przystosowywać się do nich, korzystać z przysługujących praw, wynikających z kodeksu pracy, podejmować i rozliczać działalność gospodarczą, pracować
w zespole.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

Zainteresowania techniczne, koordynacja sensomotoryczna, wyobraźnia przestrzenna, konstrukcyjna i techniczna, podzielność uwagi, wysoki poziom spostrzegawczości, zamiłowanie do dokładnej i odpowiedzialnej pracy, ładu i porządku, odporność na warunki środowiska pracy, zdolność koncentrowania uwagi, pełne widzenie barw, dobra sprawność ruchowa kończyn górnych i dolnych.

Film promocyjny:

Next Post

Previous Post

© 2022 Nabór do CKZiU "Elektryk"

Theme by Anders Norén